نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تحلیل فرکتالی زمین‌لرزه‌ها و خط‌و‌اره‌ها و آبراهه‌ها ابزاری کاربردی جهت ارزیابی فعالیت ‌زمین‌ساختی هستند. به کمک تحلیل فرکتالی می‌توان بلوغ ساختاری و پویایی ‌زمین‌ساختی را ارزیابی کرد. در این پژوهش، با استفاده از تحلیل فرکتالی و بهره‌گیری از روش جعبه‌شمارو مطالعات صحرایی به بررسی و مقایسه ابعاد فرکتالی اندازه‌گیری‌شده برای شبکه طراحی‌شده استان البرز پرداخته شد. این شبکه‌بندی شامل 65 مربع با طول ضلع 5/12 کیلومتر است که ابعاد فرکتالی زمین‌لرزه‌ها و خط‌واره‌ها و آبراهه‌های همه آن‌ها، جداگانه، محاسبه شد. نتایج تحلیل فرکتالی خط‌واره‌ها و شبکه آبراهه‌ها بیانگر فعالیت ساختاری بالا پیرامون گسل‌های الموت، مشا، شمال تهران، و طالقان در بخش شمالی و گسل‌های ایپک و اشتهارد در بخش جنوبی منطقه مورد مطالعه بود. علاوه بر آن، با توجه به گوناگونی سنگ‌شناسی در گستره مورد مطالعه، تحلیل فرکتالی زمین‌لرزه‌ها نیز انجام گرفت. پهنه‌های 54، 55، 45، 46 از فعالیت ‌زمین‌ساختی بالایی برخوردارند که این نتایج تنها در تحلیل فرکتالی زمین‌لرزه‌ها خود را نمایان ساخت. به طور کلی به نظر می‌رسد فعالیت ‌زمین‌ساختی در استان البرز به‌شدت متأثر از فعالیت‌های گسل‌های اصلی و البته حضور گسل‌های فرعی و پنهان (جنوب استان البرز) در منطقه است که در آنالیز ابعاد فرکتالی زمین‌لرزه‌ها محرز شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of active tectonic areas using fractal analysis (box counting) of earthquakes, lines and waterways of Alborz province

نویسندگان [English]

  • Venoos Taesiri 1
  • Mohsen Pourkarmani 2
  • Ali Sorbi 3
  • Mahmoud Almasian 1
  • Mehran Arian 4

1 Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

4 Islamic Azad University, Department of Science and Research, Tehran, Iran

چکیده [English]

Fractal analysis of earthquakes, lineages and waterways are considered as one of the practical tools to evaluate tectonic activity. With the help of fractal analysis, structural maturity and tectonic dynamics can be evaluated. In this research, using fractal analysis and box counting method and fild studies, the measured fractal dimensions for the designed network of Alborz province were studied and compared. This network consists of 65 square meters with a side length of 12.5 km, for which the fractal dimensions of earthquakes, lines and waterways were calculated separately for all of them. The results of fractal analysis of lineages and network of waterways show high structural activity around Alamut, Mosha, north of Tehran and Taleghan faults located in the northern part and Ipak and Eshtehard faults in the southern part of the study area. In addition, due to the diversity of lithology in the study area, fractal analysis of earthquakes was performed and areas 54, 55, 45 and 46 have high tectonic activity, which these results only in the fractal analysis of earthquakes. Showed. In general, it seems that tectonic activity in Alborz province is strongly affected by the activities of major faults and, of course, the presence of sub-hidden faults (south of Alborz province) in the region, which was found in the analysis of fractal dimensions of earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fractal analysis
  • box counting
  • earthquake
  • structural maturity
  • Alborz province