بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی شامل دریافت مقاله و ارسال آن به سردبیر یک هفته
در صورت مطابقت موضوع و محتوای مقاله با فصلنامه، فرآیند داوری ۲ ماه
در صورت پذیرش مقاله، فرآیند ویراستاری تا چاپ مقاله ۲ ماه