نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی آلودگی عناصر سنگین در خاک محدوده شهرکرد با استفاده از شاخص‌های مختلف با تجزیه شیمیایی 61 نمونه خاک از عمق 25-0 سانتی‌متری انجام شد. غلظت کل عناصر سنگین بااستفاده از دستگاه (ICP-MS) در شرکت زرآزما اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد عناصر آرسنیک، مس، نیکل، کروم، وانادیوم، سرب و روی پایین‌تر از حدمجاز و عنصر کبالت برای حدود 65 درصد نمونه‌ها بالاتر از حد استاندارد کانادا است. براساس شاخص زمین‌انباشتگی خاک منطقه موردمطالعه غیرآلوده است و صرفاً میزان اندکی آلودگی در ارتباط با آرسنیک مشاهده شد. براساس شاخص فاکتور تجمع، آرسنیک غنی‌شدگی متوسط و سایر عناصر، غنی‌شدگی کمی را نشان دادند. مقادیر فاکتور غنی‌شدگی زمین‌زاد بودن منشأ این عناصر را تأیید می‌کند. براساس میانگین شاخص PI، سطح آلودگی خاک منطقه مورد مطالعه برای 8 فلز مورد بررسی در کلاس آلودگی کم تا متوسط بود. به طورکلی خاک شهرستان شهرکرد در مقایسه با خاک برخی شهرهای جهان تمرکز غلظت عناصر کروم، نیکل و وانادیوم بیش‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of heavy element pollution in surface soils (Study area: Shahrekord city)

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Safari
  • Abdul Reza Jafarian
  • Mohammad Ali Ganjovian
  • Javad Ismaili

Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Shahrood Branch

چکیده [English]

The study area is located in Chaharmahal and Bakhtiari province and includes Shahrekord and its villages. The highest outcrop of the region is related to the Mesozoic limestone formations in which the Upper and Lower Cretaceous limestones have the largest extent, and Precambrian sediments have a limited extent. The existence of different age facies along with mining, industrial, and agricultural activities can provide the necessary grounds for soil contamination with heavy elements. In the present research, considering the importance of soil health from the perspective of environmental geochemistry, the presence and distribution of these elements in the region’s soil were investigated. The present study aimed to determine the distribution of heavy metals based on zoning maps of elements and the correlation between them in the soil environment.

2-Materials and methods
For this purpose, the results of the chemical analysis of 61 soil samples were taken from a depth of 0-25 cm (after removing surface contaminants). The concentration of heavy metals was analyzed using the ICP-MS method in Zarazma Company and was evaluated and interpreted using multivariate statistical methods. Also, geoaccumulation index (Igeo), Nemerow integrated pollution index (NIPI), pollution index (PI), and enrichment factor (EF) of elements were calculated.

3-Results and discussion
The average concentration of total heavy elements in the soils of the study area was 4.39, 13.34, 91.82, 32.18, 70.57, 11.70, and 81.64 for arsenic (As), cobalt (Cb), chromium (Cd), copper (Cu), nickel (Ni), lead (Pb), vanadium (V), and zinc (Zn), respectively. The average concentration of heavy metals in the surface soil of Shahrekord for different elements was in the following order: As

4- Conclusion
Therefore, there is no significant environmental concern. This result is in line with the results of the present study. In all sampling sites, the PI is in the allowable category. Besides, the concentration of heavy metals such as Pb, Zn, and Cu is less in the soil of Shahrekord than in the soil of other cities, but Ni has a higher concentration. Also, since the EF was less than 10 for the study area’s soils, these elements’ natural or geogensis origin is confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Geochemistry
  • Pollution
  • Heavy Metals
  • Principle Components
  • Shahrekord