نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد لاهیجان، گیلان، ایران

10.22034/irqua.2023.2009783.1010

چکیده

دفن پسماندهای شهری از معضلات اصلی قرن حاضر به شمار می‌رود. تا جایی که منابع حیاتی زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است. شهرستان لنگرود در استان گیلان، مانند هر شهر دیگری در دنیا، درگیر مسئله پسماند شهری است. عدم راه اندازی کارخانه کمپوست این شهرستان در منطقه اطاقور سبب دپوی حجم عظیم زباله و نفوذ شیرابه های سمی در طی بیش از یک دهه و بروز مشکلات عدیده‌ برای ساکنین شده است. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت آلایندگی خاک‌های کواترنری منطقه می‌باشد. روش این مطالعه مبتنی بر هشت شاخص آلایندگی شامل شاخص زمین انباشتگی(Igeo)، ضریب غنی شدگی(Ef)، درجه آلودگی اصلاح شده(mCd)، ضریب آلودگی (CF)، شاخص بار آلودگی (PLI)، شاخص خطر سمی(TRI)، ضریب خطر اصلاح شده (mHQ) و خطر زیست محیطی بالقوه(RI) هستند. نتایج نشان می دهد خاک های کواترنری منطقه، آلوده به فلزات سنگین هستند. هر دو عامل زمین زاد و انسان زاد نقش اساسی در این آلودگی ها ایفا نموده اند. فرسایش واحدهای دگرگونی، عامل اصلی در تجمع برخی از فلزات سنگین به صورت زمین زاد است. باید توجه داشت که به جز دو فلز سرب و روی، سهم آلایندگی انسان زاد بسیار کمتر از عامل زمین زاد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the causes of Langerud quaternary soil pollution, Municipal waste burial or geological phenomenon

نویسندگان [English]

  • Fateme Gholami Kandsari
  • Ali Moghimi Kondolus
  • Saeid Taki
  • Alireza Ganji

Department of Geology, Lahijan Azad University, Gilan, Iran

چکیده [English]

Burial of urban waste is one of the main problems of the current century. To the extent that it has affected the vital resources of human life. Langrod City in Gilan province, like any other city in the world, is involved in the problem of urban waste. Failure to set up the compost plant of this city in the Atakor region has caused a huge amount of waste to be stored and the infiltration of toxic leachate for more than a decade and many problems for the residents. The purpose of this study is to investigate the pollution status of Quaternary soils in the region. The method of this study is based on eight pollution indices including land accumulation index (Igeo), enrichment factor (Ef), modified pollution degree (mCd), pollution factor (CF), pollution load index (PLI), toxic risk index (TRI). , modified hazard quotient (mHQ) and potential environmental risk (RI). The results show that the quaternary soils of the region are contaminated with heavy metals. Both earth-born and man-born factors have played a major role in these pollutions. Erosion of metamorphic units is the main factor in the accumulation of some heavy metals in the form of ground deposits. The location of the waste depot can be considered the only man-made factor of pollution in the region. It should be noted that, except for the two metals lead and zinc, the contribution of man-made pollution is much lower than the earth-made factor. Setting up a compost factory and building a sewage drainage network can have a significant impact on reducing the rate of pollution.
Burial of urban waste is one of the main problems of the current century. To the extent that it has affected the vital resources of human life. Langrod city in Gilan province, like any other city in the world, is involved in the problem of urban waste. Failure to set up the compost plant of this city in the Atakor region has caused a huge amount of waste to be stored and the infiltration of toxic leachate for more than a decade and many problems for the residents. The purpose of this study is to investigate the pollution status of Quaternary soils in the region. The method of this study is based on eight pollution indices including land accumulation index (Igeo), enrichment factor (Ef), modified pollution degree (mCd), pollution factor (CF), pollution load index (PLI), toxic risk index (TRI). , modified hazard quotient (mHQ) and potential environmental risk (RI). The results show that the quaternary soils of the region are contaminated with heavy metals. Both earth-born and man-born factors have played a major role in these pollutions. Erosion of metamorphic units is the main factor in the accumulation of some heavy metals in the form of ground deposits. The location of the waste depot can be considered as the only man-made factor of pollution in the region. It should be noted that, except for the two metals lead and zinc, the contribution of man-made pollution is much lower than the earth-made factor. Setting up a compost factory and building a sewage drainage network can have a significant impact on reducing the rate of pollution.
Burial of urban waste is one of the main problems of the current century. To the extent that it has affected the vital resources of human life. Langrod city in Gilan province, like any other city in the world, is involved in the problem of urban waste. Failure to set up the compost plant of this city in the Atakor region has caused a huge amount of waste to be stored and the infiltration of toxic leachate for more than a decade and many problems for the residents. The purpose of this study is to investigate the pollution status of Quaternary soils in the region. The method of this study is based on eight pollution indices including land accumulation index (Igeo), enrichment factor (Ef), modified pollution degree (mCd), pollution factor (CF), pollution load index (PLI), toxic risk index (TRI). , modified hazard quotient (mHQ) and potential environmental risk (RI). The results show that the quaternary soils of the region are contaminated with heavy metals. Both earth-born and man-born factors have played a major role in these pollutions. Erosion of metamorphic units is the main factor in the accumulation of some heavy metals in the form of ground deposits. The location of the waste depot can be considered as the only man-made factor of pollution in the region. It should be noted that, except for the two metals lead and zinc, the contribution of man-made pollution is much lower than the earth-made factor. Setting up a compost factory and building a sewage drainage network can have a significant impact on reducing the rate of pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban waste
  • quaternary soil
  • soil pollution
  • heavy metals
  • leachate