مدیر مسئول


دکتر راضیه لک دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

رسوب شناسی و سنگ های رسوبی

سردبیر


دکتر قاسم عزیزی استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن فاضلی نشلی استاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

باستان شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سادات فیض نیا دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

جغرافیا و منابع طبیعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر قاسم عزیزی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد خرمالی استاد، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کانی شناسی و میکرومورفولوژی خاک

اعضای هیات تحریریه


دکتر حامد وحدتی نسب استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

باستان شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی یمانی استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید رضا حسین زاده دانشیار، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر راضیه لک دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

رسوب شناسی و سنگ های رسوبی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد هاشم امامی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

سنگ شناسی

  • hashememamiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهروز رفیعی دانشیار، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

رسوب شناسی و سنگ های رسوبی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهران مقصودی دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مهیار مهتدی استاد، دانشکده تحقیقات ماروم، دانشگاه برمن

اقلیم شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر یودیت تومالسکی مؤسسه باستان شناسی آلمان در تهران

باستان شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر پیتر ویگاند استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه نوادا، رنو

جغرافیا

مدیر داخلی


دکتر سحر ملکی گروه دیرینه اقلیم ، سازمان زمین شناسی

جغرافیای طبیعی- زمین شناسی

  • sahar.malekiut.ac.ir
  • 64595