نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز، تهران

چکیده

تهیه نقشه های پهنه بندی زمین لغزش جهت شناسایی و تفکیک مناطق مستعد زمین لغزش و مکان های امن برای توسعه اقتصادی آینده یک ناحیه در کشور لرزه خیز و با تنوع زمین شناسی و توپوگرافی زیادی مانند ایران از حساسیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل موثر در رخداد زمین لغزش از مدل های آماری برای تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش در محدوده باغملک-ایذه استفاده شده است. بدین جهت با توجه به این واقعیت که محدوده وقوع پدیده زمین لغزش‌ها نسبت به مساحت کل منطقه مورد بررسی بسیار کوچک بوده و در عمل یک نقطه‌ می باشد، از مدل آماری "رگرسیون لجیستیک نادر وقوع، (RELR)" استفاده گردید. پهنه­های زمین لغزش به عنوان متغیر وابسته به پدیده های زمین شناسی و کاربری اراضی، پوشش گیاهی، ارتفاع، شیب، جهت شیب و فاصله از جاده، مناطق مسکونی، رودخانه و گسل‌ها و غیره به عنوان متغیرهای مستقل در مدل RELR وارد گردید. ضریب اثر هر کدام از پارامترها با مدل محاسبه و میزان احتمال بدست آمده از مدل RELR به صورت نقشه‌های پهنه‌بندی ارائه شد. ارزیابی کیفیت نقشه پهنه‌بندی حساسیت به زمین لغزش نشان داد که می‌توان از آن در برنامه‌های مدیریتی بحران وکاهش هزینه در بررسی‌های دقیق‌تر زمین لغزش در منطقه استفاده کرد.تهیه نقشه های پهنه بندی زمین لغزش جهت شناسایی و تفکیک مناطق مستعد زمین لغزش و مکان های امن برای توسعه اقتصادی آینده یک ناحیه در کشور لرزه خیز و با تنوع زمین شناسی و توپوگرافی زیادی مانند ایران از حساسیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل موثر در رخداد زمین لغزش از مدل های آماری برای تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش در محدوده باغملک-ایذه استفاده شده است. بدین جهت با توجه به این واقعیت که محدوده وقوع پدیده زمین لغزش‌ها نسبت به مساحت کل منطقه مورد بررسی بسیار کوچک بوده و در عمل یک نقطه‌ می باشد، از مدل آماری "رگرسیون لجیستیک نادر وقوع، (RELR)" استفاده گردید. پهنه ­های زمین لغزش به عنوان متغیر وابسته به پدیده های زمین شناسی و کاربری اراضی، پوشش گیاهی، ارتفاع، شیب، جهت شیب و فاصله از جاده، مناطق مسکونی، رودخانه و گسل‌ها و غیره به عنوان متغیرهای مستقل در مدل RELR وارد گردید. ضریب اثر هر کدام از پارامترها با مدل محاسبه و میزان احتمال بدست آمده از مدل RELR به صورت نقشه‌های پهنه‌بندی ارائه شد. ارزیابی کیفیت نقشه پهنه‌بندی حساسیت به زمین لغزش نشان داد که می‌توان از آن در برنامه‌های مدیریتی بحران وکاهش هزینه در بررسی‌های دقیق‌تر زمین لغزش در منطقه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of “Rare Events Logistic Regression” in Landslide Susceptibility Mapping

نویسندگان [English]

  • Rouholah Adinehvand
  • Mohammad Zare
  • Ezatolah raisi

Department of Earth Sciences, Shiraz University, Tehran

چکیده [English]

Introduction
Landslide susceptibility maps are of high importance in identifying and separation of landslide-prone areas and safe places for future economic development of a region located in a country such as Iran with a diversity if seismic and geological and topographical conditions. In this study by investigated the landslides occurrence influencing factors, RELR statistical model was used to preparing a susceptibility map in Izeh-Baghmalek region. Because of the fact that the influencing area of occurrence of landslides is very small in compared to the total area of the region and in practice, we can consider them as points, the RELR statistical model was used. Landslide occurrence as dependent variable and geology, land use, vegetation, elevation, slope, aspect and distance from road, settlement, rivers, and faults and etc. were considered as the independent variables in the RELR model. The effect of each parameter was calculated using the model and the probability value obtained from RELR model are presented in as susceptibility maps. The quality of the landslide susceptibility map was evaluated and according to which, it can be used for planning, management and cost reduction planning in detailed landslide studies in the study area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide
  • susceptibility mapping
  • logistic regression
  • rare events logistic regression
  • Izeh–Baghmalek