نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان

چکیده

مطالعات زیست محیطی بر روی رسوبات پهنه­های کواترنر امروزه با اهداف مختلفی بطور روزافزون در حال گسترش می­باشند. در این مطالعه ابتدا واحدهای سنگ­شناسی شامل پهنه افیولیتی نصرت­آباد با استفاده از سنجش از دور تفکیک شدند. سپس با استفاده از داده­های ژئوشیمی رسوبات آبراهه­ای (350 نمونه)­ برای شناسایی هر چه بهتر مناطق آلوده و یا در معرض آلودگی به فلزات سنگین عناصر نیکل، سرب،­ روی، مس و مولیبدن، اقدام به تهیه نقشه­های پراکنش شاخص آلودگی (Igeo) و فاکتور آلودگی (CF) شد. همچنین از دو روش آماری چندمتغیره ضریب همبستگی و آنالیز خوشه­ای، به منظور منشأیابی آماری عناصر مورد استفاده قرار گرفتند. بدین منظور ابتدا برای تعیین وضعیت و روند آلودگی خاک این منطقه بمنظور پهنه بندی  هر یک از شاخص­های محاسبه شده، از روش درون­یابی کریجینگ استفاده شد. از آنجا که به منظور شناسایی مناطق آلودگی دارای تراکم زیاد و کم در مقیاس محلی، روش وزن­دهی  عکس مجذور فاصله IDW)) مناسب­تر است،برای هر یک از شاخصهای محاسبه شده در این پژوهش، از این روش در محیط GIS و برای انجام محاسبات پارامترهای آماری نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج نشان دادند که منطقه نصرت­آباد از لحاظ وجود عنصر نیکل دارای آلودگی بسیار بالا بویژه در  قسمت جنوب شرقی و همچنین عنصر مس نیز دارای آلودگی متوسط در جنوب منطقه است.  در نتیجه با توجه به تفکیک واحدهای افیولیتی منطقه توسط سنجش از دور سنگ­های با ماهیت بازیک (گابروها و بازالت­ها) به عنوان در برگیرنده و منشأ عناصر Ni، Cu موجود در منطقه شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Heavy Metal Pollution in Quaternary Alluvial Sediments using RS and GIS in Nosrat-Abad Region, West of Zahedan

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sadr Mohammadi 1
  • Khalil Rezaee 2
  • Ali Ghorbani 3

1 Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Geology, Khwarazmi University, Tehran, Iran

3 Kerman Graduate University of Advanced Industrial and Technology Education

چکیده [English]

Abstract
Today, the Environmental studies on the quaternary regions of sediment are becoming increasingly for various purposes. In this study first Lithological units including the Ophiolite zone of Nosrat-Abad were separated by Remote Sensing. Then, using geochemical data of drainage sediments (350 specimen), in order to better identify the contaminated or exposed areas of heavy metals elements of Nickel­, Lead, Zinc, Copper and Molybdenum beginning to preparing maps distribution of pollution index (Igeo) and contamination factor (CF). Also, the method of correlation coefficient and cluster analysis, which is a multivariate statistical method, was used in this study for the statistical analysis of the elements. For this purpose, first developed the appropriate change model theory for each of the calculated indices, the Kriging method was used. In order to identify pollution regions on a local scale, especially high and low density, the inverse weighting method of IDW distance is more appropriate. For each of the indices calculated in this study, the inverse distance method (IDW) was used in the GIS environment and the statistical parameters of SPSS software were used. The results showed that the region of ​​Nosrat-Abad has a high contamination in the presence of nickel in the southeast, and the lead element also has a moderate pollution in the south. As a result of separation the Ophiolite units of the region were identified by Remote Sensing of the rocks with the nature Basic (Gabbros and Basalts) as the source and inclusive Ni and Cu Elements Available in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ophiolite
  • Alluvium
  • Remote sensing
  • Soil Pollution
  • Reverse Weight
  • Quaternary
  • Nosrat-Abad