نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی مواد معدنی و منابع آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه اکتشافات، سازمان زمین شناسی ایران، تهران، ایران

3 گروه زمین شناسی مواد معدنی و منابع آب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

با هدف ارزیابی منشأ کانی‌های سنگین رسوبات کواترنر ، ابتدا واحدهای سنگ‌شناسی زورایان، با استفاده از سنجش از دور و نقشه‌های زمین شناسی تفکیک شدند. به منظور مطالعات پتروگرافی 60 نمونه از رخنمون‌های سنگی برای تهیه مقاطع نازک و برای بررسی تغعییرات عناصر اصلی، فرعی، کمیاب و طلا، 120 نمونه به روش Fire-Assay و ICP-OES و 8 نمونه ICP-MS انتخاب گردید. برای مطالعات دورسنجی تصاویر ASTER محدوده ، توسط نرم‌افزار ENVI مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد نهشته‌های پلاسری کواترنری محدوده زواریان دارای کانی‌های سنگین هماتیت، ماگنتیت، پیریت، کالکوپیریت و گالن می‌باشند. بر اساس شواهد صحرایی، مطالعات سنگ‌شناسی و سنجش از دور، کانی‌زایی طلا در سنگ‌های میزبان آندزیت و آندزیت ‌بازالت همراه با رگه‌های کوارتز حفره‌دار و دگرسانی آرژیلیکی پیشرفته و آلونیتی‌شدن و به صورت رگچه‌های سیلیسی-اکسید‌آهنی صورت گرفته‌است. تجزیه نمونه‌های کان‌سنگ نشان می‌دهد که عیار میانگین عنصر طلا  ppm1.98 ، عیار میانگین عنصر مس ppm1236 و عیار میانگین عنصر آهنppm 175707.9 می‌باشد. نتایج مطالعات دورسنجی و ژئوشیمی نشان می‌دهد منشأ کانی‌های سنگین موجود در نهشته‌های پلاسری کواترنری محدوده زواریان سازندهای آندزیتی و پیروکلاستیک میوسن و پلیوسن می‌باشند. بر اساس مطالعه صورت گرفته مطالعات ژئوشیمی و دورسنجی با هم تطابق داشته و در فاز اکتشافی برای ذخایر فلزی به خوبی تکمیل کننده هم میباشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The origin of Quaternary placer using remote sensing and geochemical investigation in Zavarian area, SW of Qom, Central Iran

نویسندگان [English]

  • Sahar Sadeghi 1
  • Mohammad Yazdi 2
  • Iraj Rasa 3
  • Mohammad Reza Jan Nisari Jan Nisari 2

1 Department of Geology of Minerals and Water Resources, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Exploration Department,, Geological Survey of Iran

3 Department of Geology of Minerals and Water Resources, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

    Introduction
Epithermal deposits are usually found in association with near-surface magmatic-hydrothermal environments with volcanic rocks. According to studies, their formation depth is less than 1.5 km and the temperature for their formation is less than 300 ° C. Epithermal deposits are usually rich in gold to gold-silver and rich in silver and include low sulfide, medium sulfide and high sulfide types. One of the anomalous areas for mineralization of epithermal type gold is located in the area of Zavarian in Qom, central Iran. The following article is about some results of our research about origin of Quaternery placer in the area of Zavarian.
Materials & Methods
The collected samples were chosen from samples which are associated with mineralization and host rock for geochemical studies. Samples were selected after field and petrographic studies. ICP-OES and Fired-Assay analize measurements were made on 120 samples and ICP-MS analize were made on 8 samples. Aster images were analized with ENVI for remotesinsing study.
Results and Disccusions
Petrographic studies show that the basement rocks of the area include volcanic units of Miocene- Pliocene (MPb), volcanic andesite units of Miocene- Pliocene (MPan), volcanic- pyroclastic units of Miocene- Pliocene (MPVP), pyroclastic units of Miocene- Pliocene and recent alluvium. The plutonic rocks of the area are granodiorite-tonalite. The intruded dykes are subdivided to andesite dykes (DY1) and dacite dyke (DY2). The main alterations are advanced argillic, alunitization, propylitic, sericitic and silicification. Gold mineralization has been occurred in andesite and dacite dykes. Au-mineralization are mostly vein, breccia and replacement type. Ore minerals include magnetite, hematite, Fe-hydro-oxides, chalcopyrite, purite and bornite which are host of Au. The results of remote sensing and geochemical investigation suggest that the origin of hematite, magnetite, Purite, chalcopyrite and galena are volcanic- pyroclastic units of Miocene- Pliocene in quaternary placers. The results of ICP-OES and ICP-MS show that the average grade of gold in the study area is 1.36 ppm, which is 194 times richer than the average of earth crust (0.007 ppm). The maximum gold grade in the mineralization zone is 10.76 ppm. The average grade of silver is 2.69 ppm, which is 44.8 times richer than the average of earth crust (0.06 ppm). The average grade of copper is 1236 ppm and it is 40.19 times richer than the average of earth crust (30 ppm). The average grade of iron is 175707.9 ppm and it is 3.51 times richer than the average of earth crust.
Conclusions
Zavarian gold deposit is located 60 km SW of Qom and in Central Iran geotectonic zone. Gold mineralization has been occurred in andesite and dacite dykes which are associated with advanced argillic, alunitization, propylitic, sericitic and silicification. Au-mineralization are mostly vein, breccia and replacement type. Ore minerals include magnetite, hematite, Fe-hydro-oxides, chalcopyrite, purite and bornite which are host of Au. Geochemical data show that the average content of Au is 1.98ppm. Mineralogical, geochemical, alteration data show that gold mineralization in the area is epithermal high sulfide type. Also, the presence of chalcopyrite, bornite, Au-Cu-As- Ag- Pb, advanced argillic-alunitization, vague quartz texture, vein-veinlet-breccia and replacmente mineralization type support this idea too. The results of remote sensing and geochemical investigation suggest that the origin of hematite, magnetite, Purite, chalcopyrite and galena are volcanic- pyroclastic units of Miocene- Pliocene in quaternary placers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Placer
  • Quaternary Epithermal type
  • Zavarian
  • Central Iran