نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

نهشته های پلاسری کواترنر از اهمیت روزافزونی برخوردار هستند. سنجش از دور به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند در بارزسازی نواحی دگرسان شده مرتبط با توده‌های نفوذی کانسارساز موثر بوده و  به طور قابل توجهی هزینه و زمان اکتشافات را کاهش داده است. در این پژوهش،  به منظور شناسایی مناطق آبرفتی آهن‌دار در محدوده ورقه  یکصدهزارم همدان از تکنیک‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای نظیر نسبت باندی (B.R)، ترکیب رنگی کاذب (FCC) و روش نقشه برداری زاویه طیفی (SAM) بر روی داده‌های مرئی و مادون قرمز نزدیک به علاوه مادون قرمز طول موج کوتاه (VNIR+SWIR) سنجنده ASTER استفاده شده است. داده‌های مهم اکتشافی نظیر نقشه زمین شناسی، گسل‌ها و خطواره‌ها، مغناطیس‌سنجی و نسبت باندی اعمال شده بر داده‌های سنجنده ASTER، پراکندگی آهن دو بار مثبت (Fe2+) و آهن سه بار مثبت (Fe3+) ایجاد و به روش شاخص همپوشانی وزن‌دار (WOI) باهم تلفیق شدند. سپس کانی‌های مهم آهن‌دار مثل مگنتیت، هماتیت، لیمونیت و گوتیت بوسیله نقشه برداری زاویه طیفی (SAM) بارزسازی شدند، همچنین سنگ آهن منطقه به روش ترکیب رنگی کاذب (FCC) نیز بارزسازی شد و نتیجه روش‌های SAM و FCC  با تلفیق شاخص همپوشانی وزن‌دار (WOI) مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به بازدید صحرایی منطقه و این که نتیجه پردازش هر سه روش،  همدیگر را به خوبی تایید کردند، می‌توان در نبود داده‌های اکتشافی تکمیلی نظیر ژئوشیمی و ژئوفیزیک، به نتایج روش‌های SAM و FCC به تنهایی و یا در کنار هم استناد کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Discrimination of Quaternary iron placer deposits by integrating remote sensing band ratio, magnetometry and geology data by weighted overlay index method compared to SAM and FCC methods in 1:100000 sheet of Hamedan

نویسندگان [English]

  • Afshin Badkobe Hazaveh 1
  • Khalil Rezaei 2

1 Sedimentology and Sedimentary Petrology, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Geology, Khwarazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Quaternary placer deposits are becoming increasingly important. Remote sensing is a very powerful tool in discriminating altered areas related to intrusion deposits, which has significantly reduced the cost and time of exploration. In this study, to identify iron-bearing alluvial zones within the 1:100000 sheet of Hamedan, satellite image processing techniques such as band ratio (BR), false color composition (FCC) and spectral angle mapper (SAM) on visible and near-infrared plus shortwave infrared bands (VNIR + SWIR)  of ASTER sensor is used. Important exploratory data such as geological maps, faults and lineaments, magnetometer and band ratio applied to ASTER sensor data, distribution of Ferrous iron (Fe2+) and Ferric iron (Fe3+) were created and combined with weighted overlay index (WOI). Then important iron-bearing minerals such as magnetite, hematite, limonite and goethite were identified by spectral angle mapper (SAM). The iron ore in study area was also detected by the false color composition (FCC) method and the results of SAM and FCC methods were compared to weighted overlay index (WOI). With regard to the field visit and  well conforming the results of all three methods, in the absence of complementary exploratory data such as geochemistry and geophysics, the results of SAM and FCC methods can be adduced singly or with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Placer
  • Quaternary
  • Exploration
  • Iron oxide
  • Satellite images
  • Metal deposit
  • Magnetometry