نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

مطالعه و اندازه گیری مناظر و اشکال ایجاد شده توسط تکتونیک فعال از موارد مهم علم ژئومورفولوژی به حساب می آید. گسل جبال بارز در شمال دشت جیرفت در جنوب استان کرمان قرار داشته و از دیدگاه تکتونیکی فعال است. به دلیل عملکرد گسل جبال بارز در منطقه، مورفولوژی مشخصی در دامنه های شمالی دشت جیرفت ایجاد شده است که می تواند در شناسایی بخش های مختلف این گسل مورد استفاده قرار گیرد. شاخص های ژئومورفولوژیک ابزار مفیدی در ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی مناطق به شمار می روند. امتیاز مهم این شاخص ها سرعت بالا در تحلیل و تعیین سطح فعالیت نوزمین ساختی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان فعالیت تکتونیک فعال گسل جبال بارز  با استفاده از شاخص های مورفوتکتونیکی( SL، S، Smf Facet%، VF) است. نتایج به دست آمده از شاخص های مورفوتکتونیکی گویای تداوم حرکت های نئو تکتونیکی و بالاآمدگی در منطقه مورد مطالعه  می باشد که با شواهد ژئومورفولوژیکی موجود در منطقه مورد پژوهش همچون وجود پرتگاه های گسلی خطی و مستقیم، اشکال مثلثی شکل، دره های ژرف و V شکل، مطابقت می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of active geomorphological and tectonic evidence using geomorphological indicators in the northern slopes of Jiroft Plain

نویسندگان [English]

  • Keramat Nejad Afzali 1
  • Fatima Bayatani 2

1 Department of Geography, Jiroft University, Jiroft, Iran

2 Climatology, Department of Geography, Jiroft University, Jiroft, Iran

چکیده [English]

The study and measurement of landscapes and forms created by active tectonics are considered important issues of geomorphology. Active tectonic movements of a region are recorded in the morphology of rivers, drainage of waterways, alluvial cones and mountain fronts. Jabal Barez fault is located in the north of Jiroft plain in the south of Kerman province, which is active from a tectonic point of view. Due to the operation of the Jabalbarz fault in the region, a specific morphology has been created in the northern slopes of Jiroft Plain, which can be used to identify different parts of this faultGeomorphological indicators are a useful tool in the evaluation of new tectonic activities in regions. The important advantage of these indicators is the high speed in analyzing and determining the level of new land construction activity. The main goal of this research is to investigate the active tectonic activity of Jabalbarez fault using morphotectonic indicators (SL, S, Smf, Facet%, VF). The results obtained from the morphotectonic indicators indicate the continuation of neo-tectonic movements and uplift in the study area, which are consistent with the geomorphological evidence in the study area, such as the presence of linear and straight fault cliffs, triangular shapes, deep and V-shaped valleys.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • active tectonics
  • morphotectonic index
  • Jabal Barez
  • Jiraft